Xây dựng nông thôn mới ở Tân Long

  • Cầu Soi Sính hoàn thành đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận lợi và giao thương hàng hóa.

  • Thôn Cường Đạt có 30 hộ gia đình hiến 7.000m2 đất để mở rộng đường.

  • Trưởng thôn 9 Phạm Văn Hảo nuôi 60 đàn ong mật và trồng 200 gốc bưởi đường, Diễn, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.

  • Thôn 16 ra quân khởi công xây dựng tuyến đường mẫu của xã

  • Nhân dân thôn Cường Đạt xã Tân Long hưởng ướng lễ phát động thực hiện đắp lề đường, vệ sinh đường làng

  • Thanh niên tham gia đắp lề đường tại thôn 16, xã Tân Long

  • Nhân dân thôn 10 xã Tân Long, huyện Yên Sơn thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn

  • Nhân dân xã Tân Long huyện Yên Sơn, thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn